پیام مدیر عامل

این مركز در راستای اهداف نظام بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم از طرق ارائه خدمات ایمن با استفاده بهینه از كلیه منابع موجود تاسیس شده و گام بر می دارد.
ما می كوشیم در این مركز تمامی حقوق مراجعین یعنی حق احترام، آگاهی، انتخاب، رازداری و شكایت را تمام و كمال رعایت نماییم و امیدوارم بتوانیم هر روز بهتر از دیروز با ارائه خدمات بهتر كمی از استرس و نگرانی مراجعین را بكاهیم تا آنجا كه بتوانیم خود را نمونه بارزی از این شعری كه همگان آن را می دانیم تلقی نماییم :

بنی آدم اعضای یكدیگرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

تو كز محنت دیگران بی غمی

كه در آفرینش ز یك گوهرند

دگر عضوها را نماند قرار

نشاید كه نامت نهند آدمی

شاد و سلامت باشید

امیرعلی علمیه
شهریور 1400