ماموگرافی

ماموگرافی

برای تشخیص توده های سرطانی پستان در زنان انجام می شود