سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان

خدمات تشخیص میزان پوکی استخوان کل بدن در مردان و زنان انجام می شود.