رادیولوژی

رادیولوژی

تخصصی: تله متریک، هیستروسالپینگوگرافی، باریم انما دوبل و ساده، کلانژیوگرافی، فیستولوگرافی، سریوگرافی، باریم سوالو، UCUG، SVP
عمومی: انواع رادیولوژی عمومی شامل مفاصل، ستون فقرات و …