رادیولوژی دهان و دندان

رادیولوژی دهان و دندان

انجام رادیولوژی های دهان و دندان شامل:
1- کل دندان (پانورکس)
2- تک دندان (پری اپیکال)
3- سِفالومتری